Rhodes>Wordfest>About Us

About

Welcome to Wordfest

South Africa’s only national multilingual festival of languages and literatures with a developmental emphasis.

Our aim is to foster a culture of reading and writing in South Africa and to promote innovation and excellence in the word-arts.

We provide a platform during the National Arts Festival for South African writers and publishers and for new and established writers from different disciplines with special emphasis for marginal languages.

There are over a hundred activities each year, as follows:

 •  twenty to thirty book-launches
 • lectures
 • performances
 • seminars
 • exhibitions
 • workshops
 • Open Mike
 • a restaurant
 • a retail book outlet (Exclusive Books)
 • media contracts with the print and broadcast media
 • WordStock a daily literary newspaper
 • Eastern Cape Wordfest
 • Junior and High School developmental projects

Wordfest has been going strong  for more than a decade and continues to grow. We have featured Nobel prizewinners, as well as providing a platform for community level writers and writers well-known in indigenous South African languages.

Administration and Funding

Wordfest is based at the Institute for the Study of English at Rhodes. The event is held in the Eden Grove Building on campus. Administration is in the hands of an experienced team led by Dr Chris Mann (convenor). The finances are controlled by the Financial Division of Rhodes.

Our principal support comes from the NAC (National Arts Council), the NLDTF (National Lottery Development Fund), Rhodes University and the Institute for the Study of English in Africa which support Wordfest as an outreach project, the Eastern Cape Government, and Exclusive Books.

Wamkelekile kwiWordfest

Eyona festivali kazwelonke yeelwimi ngeelwimi zoMzantsi Afrika noluncwadi enjongo zayo ikukukhulisa izakhono.

Iinjongo zethu kukubethelela umba wokufunda nokubhala eMzantsi Afrika kwanokukhulisa ubugcisa

Ngexesha lefestivali sinika ithuba ababhali abaphume izandla nabatsha abaphuma kwizifundo ngezifundo ingakumbi iilwimi ebezihlelelekile kunye nabapapashi beencwadi eMzantsi Afrika.

Kukho izinto ngezinto ezingaphaya kwekhulu ezenziwayo kunyaka ngamnye, ezifana nezi;

 • Ukubhengezwa kweencwadi ezimalunga namashumi amabini ukuya kwamathathu kweencwadi ezintsha.
 • Izifundo
 • Ukudlalwa
 • Iisemina
 • Imiboniso
 • Imicweyo
 • Ii-Open Mike
 • Irestu
 • Indawo zokuthengisa iincwadi ( Exclusive books)
 • Izibophelelo zosasazo (kokubhalwayo nakusasazo)
 • iWordstock – iphepha lemihla ngemihla
 • iWordfest yeMpuma Koloni
 • Iiprojekthi zokuzikhulisa zamabanga aphezulu

iWordfest ikunyaka wayo wesixhenxe kwaye iyakhula. Sifake neNobel prizewinners, sinike nethuba isigaba sababhali boluntu nababhali beencwadi zesintu.

Ulawulo Nomba Wezemali

IWordfest iphantsi kwesebe lesiNgesi kwiyunivesithi yaseRhodes. Umndyadala uba kwisakhiwo i-Eden Grove ekhampasini. Ulawulo lukulowo uphume izandla nonamava okhokela igqiza elo uGqhirha Chris Mann (Umququzeleli). Ezemali zilawulwa licandelo lezemali leyunivesithi yaseRhodes.

Eyona nkxaso ivela kwi NAC ( National Arts Council) kwi NLDTF ( National Lottery Development Fund/ Isikhwama seLoto), kwiYunivesithi iRhodes nakwicandelo lesiNgesi eAfrika elixhasa iWordfest njengeprojekthi yokukhulisa izakhono, kuRhulumente weMpuma Koloni, neExclusive Books.

Welkom By Wordfest

Wordfest is ‘n nasionale veeltalige fees van tale en letterkunde met die nadruk op ontwikkeling.

 Ons doelwit is om ‘n kultuur van lees en skryf in Suid-Afrika te kweek en om innovasie en voortreflikheid in die woordkunste te bevorder.

 Ons verskaf tydens die Nasionale Kunstefees ‘n platform aan Suid-Afrikaanse skrywers en uitgewers asook aan nuwe en gevestigde skrywers uit verskillende studievelde met spesiale klem op gemarginaliseerde tale.

 Daar is elke jaar meer as ‘n honderd aktiwiteite, soos byvoorbeeld:

 • Sowat twintig tot dertig boekbekendstellings
 • Lesings 
 • Opvoerings
 • Seminare
 • Uitstallings
 • Werkswinkels
 • Oop mikrofoon
 • ‘n restaurant
 • ‘n kleinhandel boekwinkel (Exclusive Books)
 • Mediakontrakte met die druk en uitsaai media
 • WordStock, ‘n daaglikse literêre koerant
 • Oos-Kaapse Wordfest (Woordfees)
 • Ontwikkelingsprojekte vir laer- en hoërskole

Wordfest is in sy sewende jaar en groei steeds. Ons het al Nobelpryswenners vertoon en terselfdertyd ‘n platform verskaf aan gemeenskapstandaard skrywers asook welbekende skrywers in inheemse Suid-Afrikaanse tale.

Administrasie en Fondse

Wordfest is by die Instituut vir die studie van Engels by Rhodes gevestig. Die geleentheid vind plaas in die Eden Grove gebou op kampus. Die administrasie is in die bekwame hande van ‘n ervare span gelei deur

Dr Chris Mann (saamroeper). Die finansies word beheer deur die Finansiële afdeling by Rhodes.

Ons vernaamste ondersteuning is afkomstig van die Nasionale Kunsteraad (NAC), die Nasionale Lottery (NLDTF), Rhodes Universiteit en die Instituut vir die studie van Engels in Afrika (ISEA) wat Wordfest ondersteun as ‘n uitreikprojek, die Oos-Kaapse regering, en Exclusive Books.